Ofiary przemocy domowej

Monday, Feb 19th

Wizy | Na stałe | Inne sposoby imigracji | Przemoc domowa

Ofiary przemocy domowej


Do kategorii ofiar przemocy domowej kwalifikuje się osoba, która cierpi z powodu fizycznego lub psychicznego znęcania się przez członka najbliższej rodziny - obywatela lub stałego rezydenta USA. Na mocy Ustawy Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet (Violence Against Women Act - VAWA), niektórzy współmałżonkowie, dzieci oraz rodzice osoby stosującej przemoc, mogą się starać o stały pobyt samodzielnie i bez sponsorstwa rodzinnego.


I Thought He Loved Me Zdjęcie: DualD FlipFlop


Ustawa zainicjowana rosnącą falą przestępstw domowych i przemocy wobec kobiet i dzieci, została zatwierdzona w roku 1994 i uzupełniona w 2000 (dodatkowe elementy wprowadzono do ustawy w 2005 r.) i początkowo obejmowała tylko bite żony i dzieci, ale obecnie obejmuje każdą osobę bez względu na płeć. O złożeniu petycji we własnym imieniu na podstawie postanowień ustawy VAWA nie jest powiadamiana osoba stosująca przemoc, co pozwala na uwolnienie się od niej i na uzyskanie samodzielności.
Status ofiar przemocy domowej nie podlega rocznym kwotom wizowym, a współmałżonkowie, dzieci lub rodzice obywatela albo stałego rezydenta, którzy nie mają legalnego statusu pobytowego, mogą otrzymać tymczasowy pobyt na podstawie tzw. Deferred Action. Każda osoba w kategorii Deferred Action w dowolnej kategorii może uzyskać zezwolenie na pracę.


Uwaga: Deferred Action jest tymczasowym rozwiązaniem stosowanym w wielu innych sytuacjach i nie jest wizą ani stałym pobytem. Pozwala jedynie na tymczasowy legalny pobyt w sytuacjach wyjątkowych lub z powodów humanitarnych. Opóźnione działanie (deferred action) oznacza odsunięcie w czasie ewentualnej procedury deportacyjnej (removal) nielegalnego imigranta lub osoby, której nie przysługuje status.


Kto może uzyskać status ofiary przemocy domowej


 • Żona lub mąż obywatela albo stałego rezydenta USA oraz nieżonate i niezamężne dzieci poniżej 21 lat jeśli nie złożyły one petycji samodzielnie (dzieci ofiar przemocy kwalifikują się do tej kategorii nawet jeśli same nie były obiektem przemocy);
 • Rodzice dzieci (matka lub ojciec), które są lub były ofiarami przemocy ze strony ojca lub matki, nawet jeśli sami nie byli ofiarami i jeśli dzieci nie złożyły swoich petycji oddzielnie;
 • Rodzice obywatela lub rezydenta USA stosującego wobec nich przemoc;
 • Nieżonate i niezamężne dzieci obywatela lub stałego rezydenta w wieku poniżej 21 lat będące ofiarami przemocy ze strony ojca lub matki.

Uwaga: statusu ofiary przemocy domowej nie można otrzymać poza granicami USA, dotyczy ona osób przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych.


Wymagania


Współmałżonkowie

 • osoba poszkodowana jest żoną lub mężem obywatela (stałego rezydenta) USA, albo;
 • małżeństwo z obywatelem lub stałym rezydentem zakończyło się śmiercią współmałżonka stosującego przemoc, lub rozwodem spowodowanym stosowaniem przemocy, w okresie 2 lat poprzedzających złożenie petycji, albo;
 • stosujący przemoc współmałżonek stracił obywatelstwo lub status stałego rezydenta w związku z przemocą domową w okresie 2 lat poprzedzających złożenie petycji;
 • osoba składająca petycję jest ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej popełnianej na terenie USA, albo;
 • była ofiarą przemocy w innym kraju, pod warunkiem że osoba stosująca przemoc była wtedy pracownikiem rządu Stanów Zjednoczych lub członkiem sił zbrojnych stacjonujących poza USA, albo;
 • osoba ubiegająca się o status ofiary przemocy wstąpiła w związek z obywatelem lub stałym rezydentem w dobrej wierze, ale związek okazał się nielegalny z powodu bigamii stosującego przemoc współmałżonka;
 •  jest ojcem lub matką dziecka, nad którym znęca się współmałżonek (ojciec lub matka takiego dziecka kwalifikuje się do statusu nawet jeśli sama nie była ofiarą przemocy).

Dzieci

 • osoby poszkodowane są dziećmi obywatela (stałego rezydenta) USA stosującego wobec nich przemoc fizyczną lub psychiczną, albo;
 • są dziećmi obywatela (stałego rezydenta) USA, który stracił obywatelstwo (lub status stałego rezydenta) w związku z przemocą domową;
 • są ofiarami przemocy popełnianej na terenie USA, albo;
 • były ofiarami przemocy w innym kraju, pod warunkiem że osoba stosująca przemoc była wtedy pracownikiem rządu Stanów Zjednoczych lub członkiem sił zbrojnych stacjonujących poza USA;
 • dzieci mieszkały z ojcem lub matką stosującymi przemoc;
 • pokrewieństwo jest możliwe do udokumentowania.

Rodzice

 • osoby poszkodowane są rodzicami dzieci obywatela (stałego rezydenta) USA stosującego wobec nich (dzieci) przemoc fizyczną lub psychiczną (do statusu kwalifikują się również rodzice ofiar przemocy, które same nie były ofiarami przemocy), albo;
 • są rodzicami obywatela (stałego rezydenta) USA, stosującego wobec nich z przemoc;
 • dzieci mieszkały z ojcem lub matką stosującymi przemoc;
 • pokrewieństwo jest możliwe do udokumentowania.

Uwaga: dzieci będące ofiarami przemocy to nie tylko dzieci naturalne osoby stosującej przemoc lub dzieci osoby poszkodowanej, ale również dzieci przybrane w wyniku aktualnego małżeństwa albo małżeństw poprzednich - są to dzieci w rozumieniu prawnym.


Proces


O przyznanie nieimigracyjnego statusu ofiary przemocy domowej może wystąpić sama osoba poszkodowana składając petycję (formularz I-360, Petition for Amerasian, Widow(er) or Special Immigrant). Zatwierdzenie petycji oznacza uzyskanie statusu na okres 150 dni. Wobec osób bez ważnego statusu pobytowego (przebywających w USA nielegalnie) Urząd Imigracyjny może zastosować tzw. Deferred Action pozwalający na pozostawanie w USA i legalną pracę.


Dokumentacja - petycja I-360


 • Petycja, formularz I-360, Petition for Amerasian, Widow(er) or Special Immigrant;
 • Pismo przedstawiające wypadki i wydarzenia, na podstawie których osoba ubiega się o status ofiary przemocy;
 • Aplikacja o zezwolenie na pracę, formularz I-765, Application for Employment Authorization;
 • Dokumentacja dodatkowa: akty urodzenia i ślubu, oświadczenia świadków, itd.

Po zatwierdzeniu przez Urząd Imigracyjny petycji I-360, można od razu starać się o stały pobyt składając aplikację o zmianę statusu (formularz I-485). Aplikację o zmianę statusu na stały można też składać jednocześnie z petycją I-360 bez czekania na jej zatwierdzenie. Nieletnie dzieci umieszczone w petycji otrzymają ten sam status.
Dzieci poniżej 21 lat mogą się sponsorować samodzielnie i niezależnie od matki czy ojca i bez względu na to, czy któreś z rodziców było również ofiarą przemocy czy nie, pod warunkiem, że same były ofiarami przemocy.


Zmiana statusu


Podanie o zmianę statusu to formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status. Przed wydaniem decyzji Urząd Imigracyjny zażąda oddania odcisków palców, a FBI sprawdzi informacje kryminalne aplikanta. Razem z aplikacją o zmianę statusu musisz wysłać dokumentację dodatkową, można też wysłać podanie o zezwolenie na pracę (formularz I-756, Application for Employment Authorization), ponieważ osoba oczekująca na decyzję Urzędu Imigracyjmego ma prawo do pracy do momentu wydania tej decyzji, nawet jeśli w międzyczasie oryginalna wiza wjazdowa lub status już wygasł. Osoba w trakcie oczekiwania nie może opuszczać USA, ale może się ubiegać o zezwolenie na wyjazd w sytuacjach uzasadnionych i o pozwolenie na powrót (formularz I-131, Advance Parole). W niektórych przypadkach Urząd Imigracyjny może odstąpić od osobistego spotkania z aplikantem, ale „interview” jest przeważnie wymagane. Interview to ostatni etap zmiany statusu na stały i po zatwierdzeniu aplikanta zielona karta jest wysyłana pocztą.


Dokumentacja - zmiana statusu na stały


 • Aplikacja o zmianę statusu, formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status;
 • Kopia zatwierdzenia petycji I-360, Powiadomienie, formularz I-797, Notice of Action;
 • Dwa jednakowe, nieretuszowane zdjęcia bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu;
 • Opłata za rozpatrzenie aplikacji (osoby w tej kategorii mogą złożyć prośbę o zniesienie opłaty).

Podsumowanie


Status ofiary przemocy domowej to status bardzo cenny. Niestety, przypadków zwyrodnienia jest coraz więcej, a ofiarami szczególnego okrucieństwa padają nie tylko żony i dzieci, ale coraz częściej również mężowie a nawet rodzice. Jeszcze kilkanaście lat temu przepisy nie uwzględniały takich sytuacji i osoby oczekujące na stały pobyt ze sponsorstwa rodzinnego najczęściej musiały przecierpieć kilka lat piekła jeśli ich mąż lub (rzadziej) żona okazali się zwykłymi zwyrodnialcami. Środowiska imigranckie wcale nie są wolne od tej odrażającej plagi, o czym świadczy choćby sam fakt stworzenia przez władze tej kategorii imigracyjnej.
Status osoby poważnie poszkodowanej w wyniku przemocy domowej zwalnia też z opłat za rozpatrywanie podań. O zwolnienie z opłaty można również wystąpić składając aplikację o stały pobyt, jeśli sytuacja materiana aplikanta usprawiedliwia takie zwolnienie.


R  E  K  L  A  M  A

Web Analytics