U1 Ofiary przestępstw map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Wizy | Tymczasowo | Wizy dual-intent | U1 Ofiary przestępstw

U1 Ofiary przestępstw


Nieimigracyjny status U jest przeznaczony dla ofiar przestępstw oraz osób, które poważnie ucierpiały fizycznie lub psychicznie w wyniku przestępstwa lub zbrodni popełnionej w USA (lub przestępstw łamiących amerykańskie prawo poza USA), które posiadają informacje przydatne lub potrzebne w śledztwie, i które chcą współpracować z władzami w ujęciu i ukaraniu sprawców.


Miejsce zbrodni Zdjęcie: Tex Texin


Osoba kwalifikująca się do wizy U nie musi być bezpośrednią ofiarą zbrodni, ale np. krewnymi: żoną, mężem, dzieckiem, itd. - które w wyniku przestępstwa popełnionego na osobie bliskiej ucierpiały fizycznie albo psychicznie.

Wizy U1 podlegają rocznym kwotom wizowym (10 tysięcy wiz dla głównych aplikantów), ale kwotom nie podlegają wizy pochodne (dla najbliższej rodziny). Osoby, których podania o U1 nie mieszczą się w kwocie na dany rok (przebywające w USA) mogą otrzymać zezwolenie na pobyt i pracę w czasie kiedy ich aplikacja „czeka” do następnego roku na nową pulę wizową a aplikant na możliwość zmiany statusu.

Klasyfikacja U została stworzona decyzją Kongresu w październiku 2000 roku jako część Victims of Trafficking and Violence Protection Act (Ustawa o Ochronie Ofiar Handlu Ludźmi i Przemocy). Jej celem jest umożliwienie organom ścigania dsotępu do świadków i ofiar, oraz umożliwienie ofiarom przestępstw przebywanie i ewentualne pozostanie na stałe w USA.


Uwaga: Urząd Imigracyjnyu zamieszcza opisy wiz S, T i U w sekcji "Other Ways to Get a Green Card" (Inne sposoby uzyskania Zielonej Karty) pomimo, że żadna z nich nie jest wizą imigracyjną. Z wiz S, T i U można się starać o stały pobyt nawet na podstawie tej samej dokumentacji, ale nie jest to regułą. Wiele osób nie korzysta z tej możliwości. Pracownicy wymiaru sprawiedliwości innych państw, większość świadków w procesach, a nawet ofiary handlu ludźmi lub prześladowań, po krótkim pobycie w USA wracają do kraju nigdy nie starając się o stały pobyt. Nasza sekcja "Inne sposoby imigracji" wylicza tylko te wizy, które muszą być zaliczone do wiz imigracyjnych, a ich zastosowanie od razu owocuje uzyskaniem stałego pobytu. Wizy S, T i U nie kwalifikują do stałego pobytu automatycznie, ale podwójny zamiar jest dopuszczalny, a nawet - w niektórych przypadkach - jest oczywisty, dlatego zamieszczamy je tu, w dziale wiz "dual-intent".


Niektóre przestępstwa uprawniające do statusu U1


 • Napaść i napad;
 • Napaść werbalna o treści obraźliwej i seksualnej;
 • Szantaż;
 • Przemoc domowa;
 • Wymuszenie;
 • Przetrzymywanie wbrew woli;
 • Współczesne niewolnictwo;
 • Porwanie;
 • Morderstwo, zabójstwo;
 • Fałszerstwo;
 • Zmuszanie do prostystucji, wykorzystywanie na tle seksualnym;
 • Gwałt i napaść na tle seksualnym;
 • Handel niewolnikami;
 • Torturowanie;
 • Nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań.

Kto może uzyskać wizę U


 • Ofiary przestępstw lub zbrodni;
 • Osoby pokrzywdzone fizycznie lub psychicznie w wyniku zbrodni popełnionej na innej osobie;
 • Przestępstwo zostało popełnione w USA, albo jest przestępstwem w świetle prawa USA;
 • Osoba pokrzywdzona posiada informacje ważne dla śledztwa lub skazania sprawców i chce współpracować z władzami w śledztwie lub w procesie sądowym;
 • Informacje przekazane przez osobę pokrzywdzonę były, są, lub będą pomocne w prowadzonym śledztwie i/lub skazaniu sprawców;
 • Najbliższa rodzina ofiary przestępstwa (w tym rodzice).

Wymagania


Jeżeli przestępstwo zostało popełnione w USA, osoba pokrzywdzona może się starać o zmianę statusu, jeśli poza USA (przestępstwo zgodnie z przepisami USA), należy się starać o wizę nieimigracyjmą w procesie konsularnym. W obu przypadkach niezbędny jest udzial policji, agencji śledczej lub sądu, które opiniują aplikację o wizę.
Agencją opiniującą podanie o wizę (lub zmianę statusu w USA) nie muszą być tylko stricte organa ścigania. Wiele agencji rządowych i departamentów posiada własne jednostki śledcze lub dochodzeniowe (np. Departament Pracy, Equal Opportunity Employment Commission, Urząd Podatkowy, Urząd Pocztowy, itd.). Wszystkie takie agencje mogą występować jako Certifying Agencies i wydać potwierdzenie wymagane przez Urząd Imigracyjny w procesie starania się o wizę (jest to uzależnione od rodzaju przestępstwa, którego ofiarą padł cudzoziemiec).


Proces


O przyznanie nieimigracyjnego statusu U1 może wystąpić sama osoba poszkodowana składając petycje (formularz I-918, Petition for a U Nonimmigrant Status Certification) zaopiniowaną przez odpowiednią agencję (Law Enforcement Agency) lub odpowiedni wydział innych agencji rządowych, wraz z pismem przedstawiającym fakty związane z przestępstwem. Zatwierdzenie petycji oznacza zezwolenie na wjazd osoby poszkodowanej lub na zmianę statusu i na przebywanie w USA przez okres do 4 lat (wraz z najbliższą rodziną).


Dokumentacja


 • Petycja, formularz I-918, Petition for U Nonimmigrant Status Certification;
 • Suplement do petycji, formularz I-918B, Petition for U Nonimmigrant Status Certification, w którym odpowiednia agencja poświadcza, że osoba poszkodowana była, jest lub będzie potrzebna w śledztwie.
 • Pismo dokładnie opisujące rodzaj przestępstwa i jego przebieg, oraz wszelkie inne fakty związane z przestępstwem;
 • Każdy rodzaj dokumentacji, jeżeli istnieje: raporty i opinie policyjne, opinie biegłych, zaświadczenia ze szpitali, klinik i od lekarzy, rozporządzenia sądowe, akty oskarżenia oraz każdy inny rodzaj dodatkowej ewidencji z informacjami na temat popełnionego przestępstwa, jego następstw, itd.

Dokumentacja - proces konsularny


 • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Petycja I-918 i Suplement poświadczony przez Agencję Certyfikującą podanie.

Dokumentacja - zmiana statusu na U1


 • Petycja, formularz I-918, Petition for U Nonimmigrant Status Certification;
 • Aplikacja o zmianę statusu nieimigracyjnego, formularz I-539, Application to Change or Extend Status;
 • Petycja i Suplement poświadczony przez Agencję Certyfikującą podanie.

Ofiara przestępstwa przebywająca w USA na wizie U1 może uzyskać stały pobyt po spełnieniu pewnych warunków:


Kto może uzyskać stały pobyt ze statusu U1


 • Ofiary przestępstw lub zbrodni, albo osoby pokrzywdzone fizycznie lub psychicznie w wyniku zbrodni popełnionej na innej osobie, które na statusie U1 przebywały w USA przez okres co najmniej 3 lat;
 • Osoba pokrzywdzona przekazała wszystkie posiadane informacje na temat przestępstwa organom ścigania (współpracowała z władzami w śledztwie) i informacje te były pomocne w prowadzonym śledztwie i/lub skazaniu sprawców;
 • Ofiara przestępstwa wykaże, że stały pobyt powinien być przyznany ze względów humanitarnych lub że jest to w interesie USA;
 • Najbliższa rodzina ofiary przestępstwa (w tej kategorii mieszczą się również rodzice).

Dokumentacja - zmiana statusu na stały


 • Aplikacja o zmianę statusu, formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status;
 • Kopia zatwierdzenia petycji, Powiadomienie, formularz I-797, Notice of Action;
 • Informacje biograficzne, formularz G-325A, Biographic Information;
 • Wyniki badania lekarskiego i szczepień, formularz I-693, Report of Medical Exam and Vaccination Record;
 • Kopia dowodu wjazdu, formularz I-94, Arrival/Departure Record;
 • Kopie wszystkich stron paszportu;
 • Dwa jednakowe, nieretuszowane zdjęcia bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu;
 • Opłata za rozpatrzenie aplikacji (w przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową, osoba na statusie U może złożyć prośbę o zniesienie opłaty).

Po zatwierdzeniu przez Urząd Imigracyjny aplikacji o zmianę statusu (formularz I-485) lub jednocześnie z tą aplikacją, osoba na U1 może też złożyć petycję imigracyjną dla członków najbliższej rodziny (formularz I-920, Petition for Qualifying Family Members of a U1 Nonimmigrant).


Podsumowanie


Wiza U1 jest wydawana ofiarom przestępstw i zbrodni posiadającym ważne informacje, i których zeznania są niezbędne w dochodzeniach albo procesach sądowych. Stały pobyt z tej wizy można uzyskać stosunkowo łatwo i nie jest to uzależnione od rozpoczęcia tego procesu przez agencję rządową. Sama procedura nie jest specjalnie skomplikowana i wymaga jedynie potwierdzenia przez agencję śledczą, prokuraturę, sąd lub inną agencję rządową prowadzącą dochodzenie w sprawie przestępstwa.
Wiza U jako humanitarna (nieimigracyjna), zwalnia też z obowiązku ponoszenia opłat za rozpatrywanie podań. O zwolnienie z opłaty można również wystąpić składając podanie o stały pobyt, jeśli sytuacja materiana aplikanta usprawiedliwia takie zwolnienie.


Web Analytics