S Informatorzy map1 map2 map5

Tuesday, Jul 16th

Wizy | Tymczasowo | Wizy dual-intent | S Informatorzy

S Informatorzy


Wizy nieimigracyjne S są przeznaczone dla osób współpracujących z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości lub agencjami śledczymi jako informatorzy w śledztwach albo świadkowie w procesach sądowych dotyczących zorganizowanej przestępczości (S5) lub organizacji terrorystycznych (S6). O wizę dla świadka lub informatora mogą wystąpić tylko agencje śledcze i wydziały policji szczebla stanowego lub federalnego oraz prokuratury federalne.


The pay off Zdjęcie: Chris Potter


Wiza S nie jest formalnie klasyfikowana jako wiza dual-intent, ale nie da się jej zaliczyć do żadnej innej grupy. Umieściliśmy ją w tym dziale, ponieważ może prowadzić do stałego pobytu. W procesach Mafii lub śledztwach międzynarodowych organizacji terrorystycznych władze często sprowadzają świadków z zagranicy: prokuratorów i detektywów prowadzących dochodzenia w innych krajach, byłych czlonków organizacji przestępczych, świadków przestępstw, itd. Wraz z głównym świadkiem, organa ścigania mogą wystąpić o wizy pochodne dla najbliższej rodziny takiej osoby: żonę lub męża oraz niepełnoletnie dzieci (S7). Wszystkie osoby na wizach typu S mogą uzyskać zezwolenie na pracę. Wizy są wydawane na okres 3 lat, ale nie podlegają przedłużeniu i nie można zmienić statusu na inny. Można natomiast - w wyniku petycji złożonej przez tą samą agencję, która wystąpiła o wizę S - uzyskać stały pobyt. Wiza S w wielu przypadkach prowadzi do statusu rezydenta, zależy to jednak od samego postępowania, śledztwa bądź dochodzenia. Informator może też otrzymać stały pobyt w przypadkach uzasadnionych obaw o swoje bezpieczeństwo w razie powrotu do kraju pochodzenia.


Uwaga: Urząd Imigracyjnyu zamieszcza opisy wiz S, T i U w sekcji "Other Ways to Get a Green Card" (Inne sposoby uzyskania Zielonej Karty) pomimo, że żadna z nich nie jest wizą imigracyjną. Z wiz S, T i U można się starać o stały pobyt nawet na podstawie tej samej dokumentacji, ale nie jest to regułą. Wiele osób nie korzysta z tej możliwości. Pracownicy wymiaru sprawiedliwości innych państw, większość świadków w procesach, a nawet ofiary handlu ludźmi lub prześladowań, po krótkim pobycie w USA wracają do kraju nigdy nie starając się o stały pobyt. Nasza sekcja "Inne sposoby imigracji" wylicza tylko te wizy, które muszą być zaliczone do wiz imigracyjnych, a ich zastosowanie od razu owocuje uzyskaniem stałego pobytu. Wizy S, T i U nie kwalifikują do stałego pobytu automatycznie, ale podwójny zamiar jest dopuszczalny, a nawet - w niektórych przypadkach - jest oczywisty, dlatego zamieszczamy je tu, w dziale wiz "dual-intent"


Kto może uzyskać wizę S


 • Osoby ważne dla prowadzonego śledztwa, dochodzenia lub postępowania sądowego;
 • Świadkowie przestępstw;
 • Byli członkowie organizacji przestępczych;
 • Byli członkowie lub współpracownicy organizacji terrorystycznych;
 • Osoby posiadające znaczącą wiedzę  na temat dzialalności takich organizacji albo wiedzę na temat konkretnych przestępstw lub aktów terroru;
 • Prokuratorzy, detektywi, śledczy posiadający wiedzę na temat działania organizacji lub jej członków, albo wiedzę na temat wydarzeń, przestępstw kryminalnych, przydatną lub niezbędną w dochodzeniu lub przewodzie sądowym prowadzonym w USA
 • Najbliższa rodzina świadka lub informatora.

Uwaga: o klasyfikację S5 (zorganizowana przestępczość, gangi, mafie, etc.) mogą wystąpić organizacje stanowe i federalne, o klasyfikację S6 (organizacje terrorystyczne) mogą wystąpić tylko agencje federalne. Klasyfikacja może zostać zmieniona na wniosek organizacji składającej oryginalne podanie.


Kto może zainicjować wydanie wizy S


 • Wydziały śledcze, prokuratury federalne i stanowe, agencje rządowe takie jak np. FBI, sądy stanowe lub federalne.

Uwaga: wszystkie sledztwa dotyczące zorganizowanej przestępczości lub terroryzmu są w pewnym momencie przejmowane przez agencje federalne, nawet jeśli zostały zainicjowane przez lokalne departamanty policji, a procesy sądowe odbywają się najczęściej w sądach federalnych.


Wymagania


Agencja ubiegająca się o wizę S dla świadka lub informatora musi wykazać, że osoba taka jest niezbędna a jej zeznania lub informacje pozwolą na zakończenie śledztwa bądź doprowadzą do ujęcia i osądzenia sprawców przestępstw albo przyczynią się do zlikwidowania lub ograniczenia działalności organizacji przestępczej lub terrorystycznej. Wraz z aplikacją o wizę S agencja taka musi przedłożyć rozległą dokumentację dodatkową przedstawiającą stan śledztwa, rolę i ew. udział świadka lub informatora i wyjaśnić dlaczego jego zeznania albo informacje są niezbędne. Musi też ujawnić wszelkie ustalenia i umowy ze świadkiem oraz obietnice jakichkolwiek korzyści w zamian za zeznania lub informacje (agencje nie mają prawa składać obietnic lub oferować korzyści imigracyjnych). Musi też przedstawić przekonywującą ewidencję wyjaśniającą dlaczego świadek lub informator powinien być wpuszczony do USA jeśli jest to osoba, której w normalnych sytuacjach żadna wiza nie mogłaby przysługiwać. Aplikacja musi też zawierać zgodę świadka na współpracę i chęć pomocy w prowadzonym postępowaniu, podpisaną przez niego samego i przez oficera agencji śledczej (Law Enforcement Agency).


Proces


Organizacja śledcza, prokuratura lub sąd (LEA - Law Enforcement Agency) musi wystąpić do Urzędu Imigracyjnego z podaniem (formularz I-854, Inter-Agency Alien Witness and Informant Record), w którym poda wszystkie istotne powody dokumentujące konieczność udziału danej osoby w prowadzonym dochodzeniu lub w procesie sądowym. Podanie nie jest jednak kierowane bezpośrednio do USCIS ale do Departamentu Sprawiedliwości (Wydział Kryminalny), który po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu prześle aplikację do Urzędu Imigracyjnego. Zatwierdzenie aplikacji oznacza zezwolenie na wjazd świadka lub informatora i na przebywanie w USA przez okres do 3 lat (wraz z najbliższą rodziną). Osoba uznana za świadka lub informatora a przebywająca w USA może uzyskać zmianę ststusu na S.


Dokumentacja przedstawiana przez agencję rządową (LEA)


 • Formularz I-854, Inter-Agency Alien Witness and Informant Record;
 • Wszelka dokumentacja dotycząca prowadzonej sprawy, śledztwa lub postępowania;
 • Ewidencja przedstawiająca udział świadka lub informatora i wyjaśniająca dlaczego jest on niezbędny w prowadzonym postępowaniu.

Dokumentacja informatora - proces konsularny


 • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Dokumentacja przedstawiana przez Law Enforcement Agency

Dokumentacja informatora - zmiana statusu w USA


 • Aplikacja o zmianę statusu nieimigracyjnego, formularz I-539, Application to Change or Extend Status;

Stały pobyt z wizy lub ze statusu S


Agencja sponsorująca świadka lub informatora na wizę nieimigracyjną S może również wystąpić dla takiej osoby o stały pobyt. W niektórych wypadkach podanie o zieloną kartę może być złożone natychmiast po zatwierdzieniu statusu S w przypadku zmiany statusu w USA, lub po przyjeździe do USA na wizie S. Proces jest dwustopniowy, a wymagana dokumentacja jest prawie taka sama jak przy staraniu się o wizę S. Petycja jest składana przez tą samą organizację sponsorującą (Law Enforcement Agency).


Dokumentacja przedstawiana przez agencję rządową (LEA)


 • Formularz I-854, Inter-Agency Alien Witness and Informant Record;
 • Wszelka dokumentacja dotycząca prowadzonej sprawy, śledztwa lub postępowania;
 • Ewidencja przedstawiająca udział świadka lub informatora i wyjaśniająca, że świadek wywiązał się lub wywiązuje się z obowiązku współpracy z władzami w prowadzonych dochodzeniach lub śledztwach a jego zeznania lub informacje są przydatne.

Po zatwierdzeniu petycji (formularz I-854), osoba na wizie S musi złożyć aplikację o zmianę statusu na stały (formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status).


Dokumentacja informatora - zmiana statusu na stały


 • Aplikacja o zmianę statusu, formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status;
 • Kopia zatwierdzenia petycji, Powiadomienie, formularz I-797, Notice of Action;
 • Informacje biograficzne, formularz G-325A, Biographic Information;
 • Wyniki badania lekarskiego i szczepień, formularz I-693, Report of Medical Exam and Vaccination Record;
 • Kopia dowodu wjazdu, formularz I-94, Arrival/Departure Record;
 • Kopie wszystkich stron paszportu;
 • Dowód zatrudnienia;
 • Dwa jednakowe, nieretuszowane zdjęcia bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu;
 • Opłata za rozpatrzenie aplikacji.

Podsumowanie


Wiza S to wiza wyjątkowa, wydawana nielicznym osobom posiadającym ważne informacje, lub świadkom w procesach kryminalnych, których zeznania są niezbędne w dochodzeniach albo procesach sądowych. Teoretycznie, stały pobyt z tej wizy można uzyskać stosunkowo łatwo, ale jest to w pełni uzależnione od agencji śledczych czy prokuratur i sądów, które muszą złożyć podanie w imieniu osoby sponsorowanej, zielona karta nie jest więc wcale taka pewna. Sama procedura jest skomplikowana i wymaga rozległej dokumentacji kompletowanej przez agencje rządowe, które z wielu względów mogą nie chcieć albo nie móc ujawnić szczegółów, których domaga się Urząd Imigracyjny. Wymóg przedstawienia przez agencję śledczą lub prokuraturę szczegółów prowadzonego śledztwa wydaje się zresztą sprzeczny z prawem i ściągnięcie świadków z zagranicy na wizie S jest w rzeczywistości bardzo trudne. Ściąganie świadków, prokuratorów i pracowników wymiaru sprawiedliwości z zagranicy zdarza się rzadko i dotyczy głównie procesów o przestępstwa o zasięgu międzynarodowym, takich jak zorganizowana przestępczośc, terroryzm, itd. Osoby takie są też czasem niezbędne w procesach związanych z ekstradycją przestępców do USA, więc nie tylko w tych najbardziej nagłośnionych, o których piszą gazety. Agencje (Law Enforcement) mogą oferować cokolwiek w zamian za zeznania lub ważne informacje, za wyjątkiem korzyści imigracyjnych - nie mogą obiecać stałego pobytu. Jeśli więc świadek lub informator decyduje się współpracować z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości głównie w nadziei uzyskania stałego pobytu, może się srodze zawieść. Po złożeniu zeznań może być zmuszony do powrotu, chyba że ma do zaoferowania zeznania lub informacje, które łatwo skłonią władze do wystąpienia dla niego o stały pobyt, albo jeżeli jest jasne, że powrót narazi go na wielkie niebezpieczeństwo. Ten ostatni argument jest jednak w pełni uznaniowy i zależy od urzędu (urzędnika), który w niebezpeiczeństwo zechce uwierzyć.


Web Analytics