K1 Narzeczeńska map1 map2 map5

Wednesday, Jun 19th

Wizy | Tymczasowo | Wizy dual-intent | K1 Narzeczeńska

K1 Narzeczeńska


Wiza narzeczeńska K1 pozwala na wjazd cudzoziemca do USA w celu zawarcia małżeństwa z obywatelem Stanów Zjednoczonych i pozostania w USA na stałe. Wiza jest ważna tylko 90 dni, jest więc wizą tymczasową (nieimigracyjną) i jej opis powinien się raczej znajdować w sekcji poświęconej wizom tymczasowym, ale K1 jest typowym przykładem wizy "dual-intent".


Zakochani w Londynie Zdjęcie: Garry Knight


Warunkiem otrzymania wizy K1 jest planowane małżeństwo z obywatelem USA w ciągu 90 dni od daty wjazdu do kraju i chęć stałego zamieszkania w Stanach Zjednoczonych. Osoby planujące małżeństwo z obywatelem ale nie planujące stałego zamieszkania w Stanach Zjednoczonych nie kwalifikują sie do wizy K-1, chociaż przysługuje im prawo otrzymania stałego pobytu ("zielonej karty") poprzez sponsorstwo rodzinne (Petition for Alien Relative, formularz I-130).


Kto może uzyskać wizę K1


 • Narzeczony lub narzeczona - osoba planująca małżeństwo z obywatelem USA w ciągu 90 dni od wjazdu do Stanów Zjednoczonych;
 • Dzieci osoby sponsorowanej poniżej 21 lat.

Kto może sponsorować na wizę K1


 • Sponsorem może być tylko obywatel Stanów Zjednoczonych, który ukończył 18 lat;
 • Nie może nim być ani stały rezydent ani osoba oczekująca na naturalizację;
 • Sponsorem nie może też być osoba tej samej płci ponieważ małżeństwa takie nie są uznawane przez władze federalne, które określają przepisy imigracyjne

Uwaga: Małżeństwa homoseksualne są już w USA legalne i są podstawą do sponsorowania w kategoriach rodzinnych.


Proces


O wizę K1 dla narzeczonego lub narzeczonej występuje obywatel (obywatelka) USA składając petycję (formularz I-129F, Petition for Alien Fiance) w Urzędzie Imigracyjnym (U.S. Citizenship and Immigration Services - petycję można też złożyć przez ambasadę USA jeśli przebywasz aktualnie poza krajem). Do petycji należy dołączyć dokumentację potwierdzającą, że narzeczeni się znają, że spotykali się w okresie przynajmniej ostatnich dwóch lat, oraz list podpisany przez sponsorującego obywatela USA potwierdzający decyzję obojga o małżeństwie. Dowód, że przyszli małżonkowie spotykali się wcześniej jako narzeczeni może nie być wymagany w niektórych okolicznościach (np. małżeństwo z osobą pochodzącą z kręgów kulturowych, w których normalną praktyką są małżeństwa aranżowane przez porozumienie rodziców - niektóre rejony Indii, Pakistanu, itp. - zwolnienie z tego obowiązku jest stosowane w  przypadkach uzasadnionych tradycją kulturową, ale utrudnia to znacznie cały proces).
Wiza K1 nie podlega przedłużeniu ani nie można zmienić statusu na inny. Wizy K nie można też uzyskać na terenie USA poprzez zmianę statusu.
Po zatwierdzeniu petycji, Urząd Imigracyjny przesyła ją do właściwego konsulatu w miejscu zamieszkania osoby sponsorowanej, który podejmuje decyzję w sprawie przyznania wizy (lub jej odmowy). Najważniejszym kryterium jest potwierdzenie, że osoba sponsorowana będzie sie kwalifikować do otrzymania stałego pobytu na podstawie petycji rodzinnej (I-130).


Dokumentacja


 • Petycja (formularz I-129F - Petition for Alien Fiancee) wraz z Danymi Biograficznymi obojga narzeczonych (formularz G-325A - Biographic Information);
 • Po jednym zdjęciu formatu paszportowego wykonanym nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia petycji;
 • Dzieci osoby sponsorowanej w wieku poniżej 21 lat mogą w tym samym czasie otrzymać wizę K-2, ale muszą być wymienione w petycji;
 • Potwierdzenie posiadania obywatelstwa USA przez osobę sponsorującą (Birth Certificate - akt urodzenia, paszport, certyfikat naturalizacji, certyfikat obywatelstwa);
 • List podpisany przez osobę sponsorującą i potwierdzający wolę zawarcia małżeństwa z osobą sponsorowaną;
 • Dowód w postaci np. pisma z lokalnego urzędu stanu cywilnego o zdolności do zawarcia małżeństwa (w przypadku osób w wieku poniżej legalnego wieku - zezwolenie na małżeństwo od odpowiednich władz);
 • Dowód legalnego rozwiązania poprzednich małżeństw jeśli narzeczeni byli poprzednio w związkach (dokumenty rozwodowe, akt zgonu poprzednich współmałżonków, unieważnienie małżeństwa);
 • Ważny paszport jest wymagany od osoby sponsorowanej;
 • Dowód niekaralności lub certyfikaty wydawane przez lokalną policję ze wszystkich miejsc zamieszkania od 16 roku życia (osoba sponsorowana), badanie lekarskie, opłata za petycję i opłata wizowa.

Podsumowanie


Jeżeli narzeczeni planują tylko ślub w USA ale nie zamierzają mieszkać tam na stałe, wiza K1 nie jest właściwa. W takich przypadkach najlepiej starać się o wizę turystyczną (B1/B2). Wiza K1 oprócz pozwolenia na wjazd, uprawnia również do zezwolenia na pracę (Employment Authorization, formularz I-765) i podjęcia legalnego zatrudnienia nie tylko osoby sponsorowanej, ale również jej lub jego dzieci objętych tą samą petycja i przybyłych do USA (poniżej 21 lat). Sama wiza nie uprawnia jednak do niczego więcej. Jest w pewnym sensie jedynie usprawnieniem, ułatwieniem dla osób planujących małżeństwo, ale nie zastępuje stałego pobytu i wymaga złożenia przez sponsorującego obywatela petycji rodzinnej (po zawarciu małżeństwa).
Wiza jest ważna przez cztery miesiące od daty wydania (uprawnia do wjazdu do USA w tym terminie a nie do pobytu w USA, który jest ograniczony tylko do 90 dni), ale jej ważność może być przedłużona przez konsula jeśli osoba sponsorowana nie może wyjechać do USA w tym terminie. Proces wizowy jest podobny jak w przypadku wszystkich innych wiz tymczasowych.


Web Analytics