K3 Mąż lub żona obywatela map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Wizy | Tymczasowo | Wizy dual-intent | K3 Mąż lub żona obywatela

K3 Mąż lub żona obywatela


Wiza K3, wraz z kilkoma innymi wizami, należy do wyjątkowej kategorii, w której dozwolony jest podwójny zamiar (dual intent). Staranie się o inną wizę nieimigracyjną wymaga przedłożenia dowodów stałego zamieszkania w kraju pochodzenia i udokumentowania mocnych związków z tym krajem. Jako wiza nieimigracyjna, K3 powinna mieć takie same wymagania, ale osoby starające się o nią są zwolnione z tego obowiązku właśnie dlatego, ponieważ pozwala ona na „podwójny zamiar” wyjazdu.


Francuska żona Zdjęcie: Wolfgang Lonien


K3 jest wydawana żonom lub mężom oraz niezamężnym i nieżonatym dzieciom obywatela (lub dzieciom osoby sponsorowanej) poniżej 21 lat i pozwala na wjazd do USA pomimo, że złożone wcześniej podania o wizy imigracyjne nie zostały jeszcze zatwierdzone. K3 umożliwia oczekiwanie na zakończenie procesu sponsorstwa rodzinnego w USA, a nie za granicą. Warunkiem otrzymania wizy K3 (i K4 dla dzieci) jest wcześniejsze złożenie przez sponsorującego obywatela petycji rodzinnej w kategorii IR1 (Immediate Relative - petycja dla żony lub męża, formularz I-130). Sponsor musi złożyć drugą petycję (formularz I-129F, Petition for Alien Fiance) z prośbą o wydanie wizy K3. Podanie o wizę (petycję - formularz I-129F) należy złożyć dopiero po otrzymaniu potwierdzenia (formularz I-797, Notice of Action), że petycja I-130 została przyjęta do rozpatrzenia. Kopia potwierdzenia musi być załączona do petycji o wizę K3 (I-129F). Petycja I-129F jest wysyłana do oddziału Urzędu Imigracyjnego w Dallas, Texas, a petycje rodzinne I-130 są składane w oddziale w Chicago. Jeżeli wraz z żoną lub mężem mają przyjechać również dzieci, muszą one być wymienione w petycji. Osobom na wizach K3 i K4 przysługuje prawo do pracy (K4 to wiza pochodna dla dzieci osoby sponsorowanej) .

K3 jest wydawana na okres 2 lat i może być przedłużana tak długo jak podanie o zmianę ststusu (formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status) jest wciąż rozpatrywane. W praktyce nie ma to najczęściej większego znaczenia, ponieważ zmiana statusu na stały, przeważnie nie trwa długo, jest jednak wizą bardzo przydatną kiedy procedura się przedłuża.


Kto może uzyskać wizę K3


 • Żona lub mąż obywatela USA;
 • Dzieci obywatela i osoby sponsorowanej poniżej 21 lat;
 • Dzieci osoby sponsorowanej poniżej 21 lat.

Uwaga: Stany Zjednoczone za małżeństwo uznają tylko tradycyjny związek pomiędzy mężczyzną i kobietą zarejestrowany przez stosowny urząd w USA, lub w innym kraju. Nie są uznawane wolne związki ani związki homoseksualne. Osoba sponsorowana musi być żoną lub mężem obywatela i musi być przeciwnej płci.


Kto może sponsorować na wizę K3


 • Sponsorem żony lub męża na wizę K3 i dzieci na wizę K4 może być tylko obywatel Stanów Zjednoczonych, który ukończył 18 lat. Sama petycja nie wymaga jednak ukończenia 18 lat, teoretycznie sponsorem może więc być osoba młodsza, ale pełnoletności wymaga Affidavit of Support. Sponsorowane dzieci muszą być młodsze od sponsora.

Wymagania


Osoba ubiegająca się o wizę K3, musi mieć wcześniej złożoną dla siebie petycję imigracyjną w kategorii IR1 ( na podstawie małżeństwa z obywatelem Stanów Zjednoczonych) i musi odbyć interview w ambasadzie USA.


Okres ważności


Wiza K3 jest ważna 2 lata, albo tak długto ile trwa rozpatrywanie podania o stały pobyt (I-485), ale traci ważność automatycznie w ciągu 30 dni jeżeli:

 • Urząd Imigracyjny odrzucił petycję rodzinną (I-130, Petition for Alien Relative);
 • Urząd Imigracyjny nie zatwierdził podania o zmianę ststusu (I-485);
 • Osoba sponsorowana postanawia uzyskać wizę imigracyjną zamiast zmiany statusu w USA i wraca do kraju pochodzenia, gdzie ambasada odrzuca podanie i wizę;
 • W przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.

Wiza K4 jest ważna przez ten sam okres co wiza K3 matki lub ojca (jest wizą pochodną od K3) i traci ważnośc automatrycznie jeżeli wiza K3 utraciła ważność z powyższych powodów, ale K4 może również stracić ważność jeśli:

 • Dzieci skończą 21 lat przed uzyskaniem stałego pobytu;
 • Wstąpią w związek małżeński.

Uwaga: jeżeli dzieci na wizach K4 czekają na zatwierdzenie aplikacji o zmianę statusu i kończą 21 lat, w niektórych przypadkach mogą się w dalszym ciągu kwalifikować do stałego pobytu zgodnie z postanowieniami Child Status Protection Act.


Proces


Jeżeli petycja rodzinna nie została złożona wcześniej, sponsorujący obywatel musi złożyć dwie petycje:

 • Petycja imigracyjna: Petycja (formularz I-130, Petition for Alien Relative), musi być złożona przez współmałżonka obywatela i przyjęta przez Urząd Imigracyjny. Sponsor otrzyma wtedy powiadomienie (formularz I-797, Notice of Action), że USCIS przyjął petycję do rozpatrzenia.
 • Petycja na pobyt tymczasowy: Zaraz po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu petycji rodzinnej, sponsor musi złożyć petycję tymczasową (formularz I-129F, Petition for Alien Fiance). Jeżeli wraz z osobą sponsorowaną mają przyjechać nieletnie dzieci (poniżej 21 lat), muszą być wymienione w obu petycjach. Po zatwierdzeniu petycji tymczasowej, Urząd Imigracyjny powiadomi o tym Departament Stanu, który prześle dokumentację do właściwej ambasady. Osoba sponsorowana może się starać o nieimigracyjną wizę pobytową K3.

Stały pobyt: Podanie o zmianę statusu na stały to formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status, składany przez osobę sponsorowaną po zatwierdzeniu petycji rodzinnej będąc w USA na wizie K3. Interview w lokalnym Urzędzie Imigracyjnym to ostatni etap sprawy. Bez względu na to jak długo wiza K3 może jeszcze być ważna po zatwierdzeniu podania o zmianę statusu, traci ona ważność automatycznie z chwilą przyznania statusu stałego rezydenta.

LUB

Warunkowy stały pobyt: Osoba sponsorowana pozostająca w związku małżeńskim z obywatelem krócej niż 2 lata otrzyma stały pobyt warunkowy, obowiązujący tylko przez 2 lata i na taki sam okres jest wydawana zielona karta. Aplikant wraz ze sponsorującym obywatelem muszą złożyć dodatkowe podanie o usunięcie warunkowości przed upływem 2 lat.

Usunięcie warunkowości pobytu: W okresie 90 dni przed upływem ważności warunkowej zielonej karty, osoba sponsorowana oraz sponsor muszą złożyć współne podanie o usunięcie warunkowości stałego pobytu wraz z dowodami, że związek nadal istnieje.


Dokumentacja sponsora - petycja imigracyjna


 • Petycja rodzinna, formularz I-130 - Petition for Alien Relative;
 • Informacje biograficzne, formularz G-325, Biographic Information (dla obojga - 2 osobne formularze);
 • Oświadczenie majątkowe, formularz I-864, Affidavit of Support;
 • Opłata za petycję.

Dokumentacja sponsora - petycja na wizę K3


 • Petycja, formularz I-129F - Petition for Alien Fiance;
 • I-129F nie wymaga opłaty.

Dokumentacja osoby sponsorowanej - proces konsularny


 • Formularz DS-230 - Aplikacja o Wizę Imigracyjną;
 • Dowód złożenia petycji, powiadomienie, formularz I-797, Notice of Action;
 • Affidavit of Support, formularz I-864
 • Dokumentacja potwierdzająca związek rodzinny: akt ślubu, akty urodzenia;
 • Ważny paszport;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Opłata wizowa.

Dokumentacja sponsora - zmiana statusu w USA


 • Dokumentacja potwierdzająca wspólne zamieszkanie, zdjęcia, rozliczenia podatkowe, rachunki za świadzczenia, polisy ubezpieczeniowe - z nazwiskami obojga małżonków, itd;

Dokumentacja osoby sponsorowanej - zmiana statusu w USA


 • Aplikacja o zmianę statusu, formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status;
 • Kopia zatwierdzenia petycji, Powiadomienie, formularz I-797, Notice of Action;
 • Affidavit of Support, formularz I-864;
 • Dwa jednakowe, nieretuszowane zdjęcia bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu;
 • Opłata za rozpatrzenie aplikacji.

Uwaga: Urząd Imigracyjny lub konsul mogą zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej.


Uwaga: Pomimo, że USA mogą uznać niektóre bardziej „egzotyczne” formy zawierania związków małżeńskich jeśli są one uznawane w kraju zawarcia związku, uzyskanie pobytu w takich kategoriach jest niezwykle trudne i wymaga licznej dokumentacji. Nie można określić jakie inne dokumenty mogą być potrzebne bez analizy konkretnego przypadku. Patrz: Małżeństwo z obywatelem.


Podsumowanie


Sponsorstwo rodzinne w kategorii IR1 to najpewniejszy i najbardziej „bezbolesny” sposób emigracji do Stanów Zjednoczonych. Warunki do spełnienia są proste, wymagania przejrzyste i jasne, a dokumentacja nie wymaga żadnych specjalnych starań. Prawie każdy ma akty urodzenia i ślubu, a ustalenie pokrewieństwa ogranicza się do przetłumaczenia kilku dokumentów. Wiza K3 (i K4) - mimo, że pozornie nieprzydatna (proces w kategorii Immediate Relative jest na ogół dość szybki), jest wizą bardzo cenną ponieważ procedury - zwłaszcza proces przyznawania wizy imigracyjnej w ambasadzie - mogą trwać o wiele dłużej niż zakładamy. Dzięki K3 cały okres oczekiwania na status rezydenta można spędzić w USA.

K3 może być wydana tylko w trakcie rozpatrywania petycji I-130. Urząd Imigracyjny kończy swój udział w sprawie po zatwierdzeniu petycji i po przesłaniu powiadomienia do ambasady USA w kraju zamieszkania aplikanta i przekazuje sprawę do Departamentu Stanu. Zatwierdzenie petycji I-130 w kategorii Immediate Relative oznacza, że wiza imigracyjna może być przyznana natychmiast (staje się "immediately available") i aplikant przestaje się kwalifikować do wizy K3 - musi wtedy dokończyć proces z zagranicy ubiegając się o wizę imigracyjną;


Web Analytics