F1 Dzieci obywatela powyżej 21 lat map1 map2 map5

Wednesday, Jun 19th

Wizy | Na stałe | Sponsorstwo rodzinne | F1 Dzieci obywatela +21

F1 Dzieci obywatela powyżej 21 lat


W odróżnieniu od klasyfikacji IR - „Immediate Relatives”, najbliższej rodziny obywateli USA - wizy w kategorii F (skrót od Family - rodzina) podlegają rocznym kwotom imigracyjnym regulowanym przepisami imigracyjnymi. Kategoria F1, czyli Pierwsza Preferencja Rodzinna, otrzymuje 23,400 wiz rocznie.


Zdjęcie: Luis Avilesortiz


Kto może uzyskać wizę imigracyjną F1


 • Niezamężne i nieżonate dzieci obywatela (naturalne, adoptowane albo przybrane), w wieku powyżej 21 lat, oraz ich dzieci.

Kto może sponsorować na wizę imigracyjną F1


 • Sponsorem dzieci może być tylko obywatel Stanów Zjednoczonych, który ukończył 18 lat. Sponsor musi być starszy od sponsorowanych dzieci (w przypadku dzieci naturalnych wymóg jest oczywisty, wzmianka dotycząca wieku sponsora ma zastwosowanie do dzieci przysposobionych lub adoptowanych).

Uwaga: Sponsor musi mieszkać na stałe w USA. Z obowiązku utrzymywania stałego zamieszkania w Stanach Zjednoczonych mogą zostać zwolnione osoby przebywające czasowo za granicą na kontraktach, w amerykańskich bazach wojskowych, itd. Od kilku lat petycje rodzinne (za wyjątkiem niektórych wspomnianych wcześniej sytuacji) nie mogą być składane w ambasadach lecz bezpośrednio w Urzędzie Imigracyjnym. Sponsorem najbliższej rodziny nie może być obywatel mieszkający na stałe poza USA.


Wymagania


Obywatel Stanów Zjednoczonych sponsorujący dzieci własne, adoptowane lub przysposobione (przybrane) musi wykazać pokrewieństwo lub przedstawić dokumentację dotyczącą adopcji lub przysposobienia. W niektórych wypadkach może sponsorować dziecko na stały pobyt jeszcze przed adopcją.


Proces


Proces legalizacji lub zmiany pobytu na stały albo uzyskania wizy imigracyjnej poza USA na podstawie sponsorstwa rodzinnego składa się z trzech etapów:

 • Petycja imigracyjna: Petycja (formularz I-130, Petition for Alien Relative), składana przez sponsorującego obywatela. Jej zatwierdzenie oznacza, że Urząd Imigracyjny (USCIS) uznał prawo dzieci do uzyskania stałego pobytu lub wizy imigracyjnej.
 • Wiza imigracyjna: wizy imigracyjne w kategorii F1 podlegają kwotom imigracyjnym i nie są przyznawane natychmiast. Kategoria F1 oznacza wieloletnie oczekiwanie na wize imigracyjną (Biuletyn Wizowy).
  O fakcie zatwierdzenia petycji powiadamiany jest sponsor Narodowe Centrum Wizowe (National Visa Center) w Plymouth, New Hampshire. NVC powiadomi aplikanta o możliwości zmiany statusu (w USA) lub o możliwości starania się o wizę imigracyjną z zagranicy. Osobom przebywającym poza USA, wraz z powiadomieniem NVC przesyła szczegółowe instrukcje dotyczące procesu i wymaganych dokumentów, oraz ustala datę interview w ambasadzie.
 • Stały pobyt: Immigrant Visa Adjudication to trzeci etap, na którym cudzoziemiec składa podanie o zmianę statusu jeśli jest już w USA, albo o wydanie wizy imigracyjnej jeśli przebywa poza Stanami Zjednoczonymi. Interview w lokalnym Urzędzie Imigracyjnym albo w ambasadzie to dostatni etap sprawy (dla osób wjeżdżających do USA na wizie imigracyjnej, ostatnim etapem jest „admission” - czyli odprawa graniczna.

Zmiana statusu


Podanie o zmianę statusu, formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status, składa osoba sponsorowana. Razem z aplikacją o zmianę statusu trzeba wysłać kopię zatwierdzonej petycji (formularz I-797 Notice of Action), wyniki badań lekarskich, zdjęcia i dokumentację dodatkową. Okres oczekiwania na zmianę statusu jest w całości uzależniony od ilości podań jakie wpłynęły do Urzędu Imigracyjnego wcześniej niż twoje. Wraz z aplikacją o zmianę statusu warto również wysłać prosbę o zezwolenie na pracę (formularz I-765, Aplication for Employment Authorization), ponieważ przywilej ten nie jest automatyczny i nie wynika tylko z faktu złożenia podania o zmianę statusu. Osoba w trakcie oczekiwania nie może opuszczać USA, ale może się ubiegać o zezwolenie na wyjazd i powrót do USA w sytuacjach uzasadnionych (formularz I-131, Advance Parole).
W skład wymaganej dokumentacji w przypadku wszystkich procesów sponsorstwa rodzinnego wchodzi również oświadczenie sponsora dotyczące możliwości finasowych utrzymania osoby sponsorowanej (Affidavit of Support).

Zmiana statusu na stały pozwala w niektórych wypadkach na jednoczesne złożenie petycji oraz aplikacji o zmianę statusu bez konieczności czekania aż petycja zostanie zatwierdzona. Proces taki nazywany jest „One Step Filing” (albo „Concurrent Filing”).


Uwaga: zmiana statusu na stały we wszystkich kategoriach imigracyjnych wymaga dowodu legalnego przekroczenia granicy (formularz I-94) i odprawy granicznej (inspection) dokonanej przez agenta imigracyjnego na przejściu granicznym: na lotnisku, w porcie, lub na przejściu drogowym (Port of Entry). Wszystkie kategorie rodzinne F oraz kategorie pracownicze - albo odwrotnie - wszystkie kategorie imigracyjne za wyjątkiem TYLKO szczególnie uprzywilejowanej kategorii IR1 (Immediate Relatives, najbliższa rodzina obywatela - żona lub mąż) wymagają również ważnego (legalnego) statusu pobytowego w momencie składania podania. Wyjątkiem mogą być sytuacje szczególne, takie jak amnestia imigracyjna, waiver z r. 1998 i waiver z r. 2000 - podpisana przez prezydenta Clintona ustawa 245i zezwalająca na legalizację wszystkim, nie tylko osobom z nieuregulowanym statusem imigracyjnym (osobom, które nielegalnie przedłużyły pobyt poza dozwolony na formularzu I-94) - ale nawet osobom, które przekroczyły granicę USA nielegalnie (Rio Grande, Most w Niagara Falls, etc.) i nie przeszły odprawy granicznej (inspection and admission). Waiver Clintona wymagał tylko dowodu tożsamości i pozwalał na legalizację każdego bez szczegółowych pytań jak taka osoba znalazła się na terytorium USA.


Uwaga: Tylko kategoria IR1 - żona lub mąż obywatela - pozwala na legalizację pobytu osobie z nieuregulowanym statusem pobytowym (pobyt poza ważność wizy). Żadna kategoria, nawet IR1 NIE zezwala jednak na legalizację pobytu osobie przekraczającej granicę nielegalnie.


Wiza imigracyjna


Proces konsularny jest w całości prowadzony przez Departament Stanu i nie wymaga udziału Urzędu Imigracyjnego po zatwierdzeniu petycji. Narodowe Centrum Wizowe powiadamia aplikanta listownie o wymaganych opłatach i dokumentach kiedy wizy w danej kategorii są bieżące. Ta sama agencja ustala też datę spotkania (interview) w ambasadzie. Wiza imigracyjna uprawnia do wjazdu do USA na statusie stałego rezydenta, a zielona karta jest wysyłana pocztą na podany wcześniej adres.


Dokumentacja sponsora - petycja


 • Petycja rodzinna, formularz I-130 - Petition for Alien Relative;
 • Informacje biograficzne, formularz G-325, Biographic Information;
 • Affidavit of Support, formularz I-845
 • Dokumentacja potwierdzająca związek rodzinny: akt urodzenia dziecka, akt ślubu, dokumentacja adopcyjna, itd;
 • Opłata za petycję.

Dokumentacja osoby sponsorowanej - zmiana statusu


 • Aplikacja o zmianę statusu, formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status;
 • Kopia zatwierdzenia petycji, Powiadomienie, formularz I-797, Notice of Action;
 • Affidavit of Support, formularz I-864;
 • Dwa jednakowe, nieretuszowane zdjęcia bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu;
 • Opłata za rozpatrzenie aplikacji.

Dokumentacja osoby sponsorowanej - proces konsularny


 • Formularz DS-230 - Aplikacja o Wizę Imigracyjną;
 • Kopia zatwierdzenia petycji, Powiadomienie, formularz I-797, Notice of Action;
 • Affidavit of Support, formularz I-864
 • Dokumentacja potwierdzająca związek rodzinny: akt ślubu, akty urodzenia, dokumentacja adopcyjna, itd.;
 • Zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych oraz podobne zaświadczenia z policji lub odpowiednich urzędów lub agencji (o niekaralności lub o skazaniach) ze wszystkich miejsc zamieszkania powyżej 6 miesięcy od momentu ukończenia 16 lat;
 • Akt urodzenia;
 • Ważny paszport;
 • Dwa jednakowe, nieretuszowane zdjęcia bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na  jasnym tle, z przodu;
 • Opłata wizowa.

Uwaga: Urząd Imigracyjny lub konsul mogą zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej.


Podsumowanie

Sponsorstwo rodzinne we wszystkich kategoriach F to na ogół proces względnie szybki i prosty, choć czas trwania całęj sprawy jest uzależniony od ilości podań (liczba wiz jest ograniczona). Warunki do spełnienia są proste, wymagania przejrzyste i jasne, a dokumentacja nie wymaga żadnych specjalnych starań. Prawie każdy ma akty urodzenia i ślubu a ustalenie pokrewieństwa ogranicza się najczęściej do przetłumaczenia kilku dokumentów i złożenia petycji.


Web Analytics